Masz wyłączoną obsługę języka JavaScript lub używasz starej wersji odtwarzacza Flash Player firmy Adobe. Pobierz najnowszy odtwarzacz Flash Player.

Regulamin konferencji

Regulamin rejestracji uczestników na Konferencje organizowane przez VM Media sp. z o.o. VM Group sp.k.

§1. Postanowienia ogólne

1.1. Konferencja firmy VM Media sp. z o.o. VM Group sp.k., zwana w dalszej części Regulaminu Konferencją, odbywa się w terminie i miejscu wskazanym przez VM Media sp. z o.o. VM Group sp.k., zwanej w dalszej części Regulaminu Organizatorem.

1.2. Organizatorem Konferencji jest firma VM Media sp. z o.o. VM Group sp.k. z siedzibą w Gdańsku (ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk).

1.3. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.

1.4. Uczestnikami Konferencji są lekarze specjaliści, lekarze POZ, osoby uprawnione do wystawiania recept lub osoby prowadzące obrót produktami leczniczymi oraz inne osoby związane zawodowo z tematyką Konferencji oraz przedstawiciele sponsorów.

1.5. W ramach Konferencji będą odbywały się sesje naukowo-dydaktyczne, edukacyjne oraz wystawa firm farmaceutycznych i sprzętowych.

1.6. Oficjalny serwis internetowy Konferencji znajduje się pod adresem: www.viamedica.pl.

§2. Uczestnictwo w Konferencji

2.1. Warunkami uczestnictwa w Konferencji są:

2.1.1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Konferencji lub przesłanie formularza rejestracyjnego na adres korespondencyjny Organizatora (VM Media sp. z o.o. VM Group sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, faks: +48 58 320 94 60) lub zgłoszenie w Biurze Organizatora bądź osobiście w recepcji konferencyjnej w dniach trwania Konferencji oraz

2.1.2. Uiszczenie opłaty w wysokości i terminie podanych przez Organizatora.

2.2. Opłatę za udział w Konferencji należy przesłać zgodnie z informacjami na konto wskazane przez Organizatora. Informacje o opłatach znajdują się również na stronie internetowego serwisu konferencyjnego pod adresem www.viamedica.pl.

2.3. Organizator wystawi fakturę VAT lub paragon fiskalny tytułem dokonanych wpłat.

2.4. Uczestnikiem, który wygłasza prezentacje na dany temat, jest osoba, która uczestniczy w sesji naukowo-dydaktycznej, edukacyjnej z własną prezentacją, zakwalifikowana przez Komitet Naukowy, a o tym fakcie będzie poinformowana przez Organizatora.

2.5. Uczestnikiem, który nie wygłosi prezentacji na dany temat, jest osoba, która uczestniczy w sesji naukowo-dydaktycznej, edukacyjnej bez własnej prezentacji oraz do terminu wskazanego przez Organizatora zgłosiła swoje uczestnictwo za pośrednictwem serwisu konferencyjnego www.viamedica.pl lub przesyłając formularz rejestracyjny na adres korespondencyjny Organizatora oraz dokona przelewem opłaty za udział w Konferencji lub zgłosi swoje uczestnictwo w Biurze Organizatora lub osobiście w recepcji konferencyjnej w dniach trwania Konferencji oraz dokona stosownej opłaty za udział w Konferencji.

2.6. Każdy Uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa w Konferencji.

2.7. Za udział w Konferencji Uczestnik otrzyma punkty edukacyjne, zgodnie z zasadami ustalonymi przez Okręgową Izbę Lekarską.

2.8. Koszt udziału w Konferencji, pobytu i przejazdu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

2.9. Termin nadsyłania zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji za pośrednictwem serwisu internetowego www.viamedica.pl upływa w dniu wskazanym przez Organizatora. Rejestracja po tym terminie będzie możliwa w Biurze Organizatora oraz osobiście w recepcji konferencyjnej w czasie trwania Konferencji w miarę dostępności miejsc.

§3. Rezygnacja z udziału w Konferencji

3.1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Konferencji. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Konferencji powinna być dokonana w formie pisemnej.

3.2. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Konferencji:

a) gdy Organizator otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji do 30. dnia przed rozpoczęciem Konferencji, Organizator zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę, zatrzymując odstępne w wysokości 10% wartości całości opłaty, pod warunkiem wcześniejszego otrzymania wpłaty za udział;

b) gdy Organizator otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji pomiędzy 29. a 15. dniem przed rozpoczęciem Konferencji, Organizator ma prawo zatrzymać odstępne w wysokości 35% wartości całości opłaty, pod warunkiem wcześniejszego otrzymania wpłaty za udział;

c) gdy Organizator otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji w 14. dniu przed rozpoczęciem Konferencji lub później, Organizator ma prawo zatrzymać całą otrzymaną wpłatę.

§4. Opłaty

4.1. Opłaty za uczestnictwo w Konferencji są zamieszczone na stronie internetowej Konferencji pod adresem www.viamedica.pl.

4.2. Płatnikiem (adresatem faktury) jest podmiot zamawiający poszczególne usługi związane z uczestnictwem w Konferencji.

4.3. Brak uregulowania należności za udział w Konferencji w terminie podanym przez Organizatora na stronie internetowej Konferencji upoważnia Organizatora do anulowania zgłoszenia uczestnictwa, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej.

§5. Reklamacje

5.1. Wszelkie reklamacje Uczestników Konferencji wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Organizatora.

5.2. Reklamacje Uczestników Konferencji mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 3 dni od dnia zakończenia Konferencji w formie pisemnej.

5.3. Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.

§6. Postanowienia końcowe

6.1. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn zależnych wyłącznie od Organizatora, Organizator niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników na wskazane przez nich konta bankowe.

6.2. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, tzw. „siły wyższej” (np. powódź, huragan, śnieżyca itp.), Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Konferencji, a także kosztów usług dodatkowych zleconych Organizatorowi przez uczestników Konferencji.

6.3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

6.4. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Konferencji oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.

6.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

6.6. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. 133 z dnia 29 października 1997 r., poz. 833.) Organizator Konferencji nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika są traktowane jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem Konferencji. Konferencja ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62, poz. 504).

6.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.

6.8. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją, jak również w miejscach zakwaterowania.

6.9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej www.viamedica.pl.

6.10. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej www.viamedica.pl.