Masz wyłączoną obsługę języka JavaScript lub używasz starej wersji odtwarzacza Flash Player firmy Adobe. Pobierz najnowszy odtwarzacz Flash Player.

Regulamin konferencji The 12th World Congress on Controversies in Neurology

Regulamin rejestracji na Konferencję

§1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników w związku z rejestracją na Konferencji (proszę wskazać, jakiej), dalej zwany jest Regulaminem.

1.2. Konferencja, odbywa się w terminie i miejscu wskazanym (proszę wskazać).

1.3. Organizatorem Konferencji jest firma COMTECMED (Commercial Registry Number 511383929) address: 53 Rothschild Boulevard PO Box 68 Tel Aviv 610001, Israel , zwana w dalszej części Regulaminu Organizatorem lub Administratorem.

1.4. Operatorem technicznym rejestracji jest VM Media sp. z o.o. VM Group sp.k., zwany w dalsze części Operatorem Technicznym.

1.5 Uczestnikami Konferencji mogą być lekarze specjaliści, lekarze Podstawowej Opieki Zdrowotnej, osoby uprawnione do wystawiania recept lub osoby prowadzące obrót produktami leczniczymi oraz inne osoby związane zawodowo z tematyką Konferencji oraz przedstawiciele sponsorów, w dalszej części Regulaminu zwani są Uczestnikami. (Tutaj proszę o weryfikację, kto może)

1.5.. Dokładny plan i regulamin Konferencji dostępny jest na stronie internetowej (proszę podać).

§2. Rejestracja uczestnictwa w Konferencji

2.1. W celu wzięcia udziału w Konferencji uczestnik ma obowiązek dokonania rejestracji oraz terminowego uiszczenia opłaty w wysokości i na konto wskazane w Serwisie Internetowym Konferencji.

2.2. Warunkami uczestnictwa w Konferencji są:

2.2.1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego w Serwisie Internetowym Konferencji. lub przesłanie formularza rejestracyjnego na adres korespondencyjny Organizatora Technicznego (VM Media sp. z o.o. VM Group sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, faks: +48 58 320 94 60) lub zgłoszenie w Biurze Organizatora bądź osobiście w recepcji konferencyjnej w dniach trwania Konferencji oraz (proszę o weryfikację czy te inne formy tez są możliwe.

2.2.2. Uiszczenie opłaty w wysokości i terminie podanych przez Operatora Technicznego.

2.3. Termin nadsyłania zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji za pośrednictwem Serwisu Internetowego Konferencji upływa w dniu wskazanym przez Operatora Technicznego. Rejestracja po tym terminie będzie możliwa w siedzibie Organizatora oraz osobiście w recepcji konferencyjnej w czasie trwania Konferencji, w miarę dostępności miejsc. (Proszę o weryfikację czy te inne formy tez są możliwe)

2.4. Operator Techniczny nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub nieprawdziwych danych przez Uczestnika podczas rejestracji uczestnictwa w Konferencji.

2.5. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Konferencji oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów prawnych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem, Operatorem Technicznym a Organizatorem.

§3. Opłaty

3.1. Informacja na temat wysokości opłat za uczestnictwo w Konferencji jest zamieszczona na stronie Serwisu Internetowego Konferencji.

3.2. Opłatę za udział w Konferencji należy uiścić na konto wskazane przez Operatora Technicznego. Informacje wymaganych o opłatach znajdują się również na stronie Serwisu Internetowego Konferencji.

3.3. Brak uregulowania należności za udział w Konferencji w terminie podanym przez Operatora Technicznego na stronie Serwisu Internetowego Konferencji upoważnia Operatora Technicznego do anulowania zgłoszenia uczestnictwa, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej.

3.4. Operator Techniczny wystawi fakturę VAT lub paragon fiskalny na potwierdzenie dokonanych wpłat. (Proszę o weryfikację czy wystawiamy)

3.5. Płatnikiem (adresatem faktury) jest podmiot zamawiający poszczególne usługi związane z uczestnictwem w Konferencji.(jw.)

3.6. Koszt udziału w Konferencji, pobytu i przejazdu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

§4. Rezygnacja z udziału w Konferencji

4.1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Konferencji w terminie 14 dni od daty rezerwacji uczestnictwa nie później jednak niż do dnia rozpoczęcia Konferencji. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Konferencji powinna być dokonana w formie pisemnej – formularz rezygnacji z konferencji stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. (proszę załączyć)

4.2. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Konferencji Operator Techniczny niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty złożenia rezygnacji zwróci wszelkie uiszczone przez Uczestnika opłaty na wskazane przez niego konto bankowe. (tutaj pozostawiam kwestie tych rozliczeń z Organizatorem)

§5. Reklamacje

5.1. Wszelkie reklamacje Uczestników Konferencji wobec Operatora Technicznego powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Operatora Technicznego lub drogą mailową na adres e-mail: , mogą one jednak dotyczyć tylko kwestii dotyczących Rejestracji.

5.2. Reklamacje Uczestników Konferencji mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 3 dni od dnia zakończenia Konferencji.

5.3. Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.

§6. Dane osobowe

6.1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. 133 z dnia 29 października 1997 r., poz. 833.) jest Organizator.

6.2. Operator Techniczny na podstawie innych umów jest procesorem danych osobowych działającym na zlecenie Organizatora.

6.3. Administrator zapewnia każdemu Użytkownikowi ochronę danych osobowych zgromadzonych podanych podczas Rejestracji w sposób zgodny z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).

6.4. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne. Administrator zastrzega sobie prawo do zweryfikowania danych podanych przez Użytkownika. Świadczenie niektórych usług może być uzależnione od podania określonych danych osobowych przez Usługobiorcę. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki podania nieprawdziwych danych osobowych przez Usługobiorcę.

6.5. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

6.6. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Operatora Technicznego na jego komputerze niewielkich plików technicznych (tzw. cookie) niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług przez Operatora Technicznego.

6.7. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Administratora na podany adres poczty elektronicznej informacji o charakterze technicznym oraz innych danych związanych z Konferencja.

6.8 Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora oraz Operatora Technicznego informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji Rejestracji. Zgoda ta jest udzielana przez Użytkowna poprzez odznaczanie odpowiedniej opcji na formularzu zgłoszeniowym.

6.9. Organizator zobowiązuje się do przedsięwzięcia wszelkich środków technicznych i organizacyjnych służących należytemu zabezpieczeniu danych osobowych Użytkowników.

§7. Postanowienia końcowe

7.1. Decyzje w zakresie odwołania Konferencji, zwrotów pieniędzy z tytułu odwołania Konferencji, w zakresie zamiany, odmowy wstępu na Konferencję, nakazania opuszczenia Konferencji, w zakresie zmiany programu Konferencji podejmuje Organizator na zasadach określonych w regulaminach dotyczącym Konferencji.

7.2 Operator Techniczny nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za decyzje Organizatora wskazane powyżej, wynikające z regulaminu dotyczącego Konferencji.

7.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

7.4. Operator Techniczny nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za decyzje Organizatora wskazane powyżej, wynikające z regulaminu dotyczącego wydarzenia.

7.5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem (proszę wskazać).

7.6. Operator Techniczny ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 3 dni od dnia ich zamieszczenia na stronie Serwisu Internetowego Konferencji.

7.7. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.