Masz wyłączoną obsługę języka JavaScript lub używasz starej wersji odtwarzacza Flash Player firmy Adobe. Pobierz najnowszy odtwarzacz Flash Player.
 •  Via Medica
 •  rpo
 •  Projekt finansowany w ramach RPO dla woj. Pomorskiego na lata 2007-2013

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013

Nr umowy UDA-RPPM.01.01.02-00-088/13-00

Tytuł projektu: "Wprowadzenie nowych i udoskonalonych usług do oferty VM Media Sp. z o.o. - VM Group Sp. komandytowa poprzez wdrożenie hybrydowego systemu publikacji konferencyjnych"

Głównym celem projektu jest rozwój i podniesienie konkurencyjności firmy VM Media Sp. z o. o. - VM Group Sp. komandytowa na rynku edukacji medycznej poprzez rozbudowę potencjału zasobowego przedsiębiorstwa, umożliwiającego wdrożenie innowacyjnego hybrydowego systemu publikacji konferencyjnych.

Planowana inwestycja jest zgodna z konsekwentnie realizowaną od lat strategią rozwoju przedsiębiorstwa, zakładającą uczynienie z VM Media Sp. z o. o. - VM Group Sp. komandytowa lidera na rynku obsługi technicznej szkoleń i konferencji medycznych w Polsce. Plan ten zakłada wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez ciągłe dostosowywanie oferty do potrzeb klientów oraz zmieniających się trendów rynkowych . W obliczu konieczności poszerzenia oferty i wprowadzenia najnowszych technik edukacyjnych, Wnioskodawca zdecydował się na inwestycję w specjalistyczny sprzęt elektroniczny i poligraficzny niezbędny do kompleksowej i nowoczesnej obsługi konferencji medycznych, oparty na zaawansowanych i innowacyjnych rozwiązaniach technologicznych .

Planowany zakres inwestycji daje w efekcie największą wartość dodaną - gwarantuje wysoką jakość obsługi klientów firmy (dotychczasowych i nowych), a dzięki stosunkowo niskim kosztom eksploatacji korzystnie wpływa na konkurencyjność cenową usługi finalnej.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

 1. Cele na poziomie produktu:
  • pozyskanie nowoczesnego sprzętu do realizacji wideo i obsługi sali, montażu filmowego, wideoterminala i systemu reklamy audiowizualnej oraz innowacyjnego sprzętu poligraficznego
  • rozbudowanie potencjału zasobowego firmy
 2. Cele na poziomie rezultatu:
  • stworzenie nowych, trwałych stanowisk pracy (zatrudnienie w firmie znajdą dwie nowe osoby},
  • poszerzenie dotychczasowej oferty firmy o sześć, nie świadczonych wcześniej, nowych usług,
  • udoskonalenie trzech dotychczas oferowanych przez firmę usług,
  • zwiększenie mocy produkcyjnych przedsiębiorstwa,
  • unowocześnienie parku maszynowego,
  • wzrost wydajności świadczenia usług dzięki skróceniu cyklu produkcyjnego,
  • poprawa jakości oferowanych usług,
  • wzrost przychodów ze sprzedaży (zwiększenie możliwości usługowych, zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym, przy wykorzystaniu narzędzi marketingu bezpośredniego, przyczyni się do wzrostu przychodów ze sprzedaży).

Zakup innowacyjnego sprzętu do kompleksowej obsługi konferencji medycznych jest w sytuacji Wnioskodawcy, uwzględniając skalę i obszar j ego działania, rodzaj obsługiwanych klientów oraz przyświecające cele, warunkiem koniecznym utrzymania i dalszego umacniania zdobytej pozycji wiarygodnego i rzetelnego partnera środowiska medycznego, tak by móc działać sprawnie i świadczyć usługi na możliwie jak najwyższym poziomie.

W wyniku realizacji niniejszego projektu dotychczasowa oferta Wnioskodawcy poszerzy się o 6 nowych usług, spośród których co najmniej dwie będą stanowiły nowość rynkową. Nowe usługi w ofercie to:

 1. Przygotowanie wydawnictw związanych z konferencją w formie mobilnej - e-booków (formaty pdf. i epub) - obecnie firma udostępnia takie publikacje jedynie w formie drukowanej (papierowej), a więc mało trwałej i nie zawsze wygodnej w korzystaniu z nich. Dzięki zakupowi planowanego sprzętu możliwe stanie się udostępnianie i rozpowszechnianie tych wydawnictw w wygodnej formie mobilnej (elektronicznej) w postaci autorskich e-booków, do odczytu w dowolnym momencie na coraz popularniejszych urządzeniach przenośnych, takich jak tablety czy smartfony. Usługa ta będzie skierowana w szczególności do odbiorców indywidualnych, głównie lekarzy i farmaceutów oraz studentów .
 2. Audiowizualne sesje posterowe - obecnie firma oferuje swym klientom możliwość umieszczania ich reklam (w kuluarach w czasie danej konferencji) w postaci plakatów i tradycyjnych standów reklamowych (nieruchomych, statycznych) . Nowością w ofercie będzie możliwość prezentowania tego typu treści reklamowych w nowoczesnej, audiowizualnej, dynamicznej (ruchomej) formie na telebimach LEDowych. Tego typu rozwiązali nie spotyka się jeszcze na polskim rynku obsługi konferencji medycznych. Można zatem tutaj mówić o nowości rynkowej. Usługa adresowana będzie głównie do firm (koncernów) farmaceutycznych.
 3. Usługa audiowizualnej reklamy dla wystawców konferencyjnych - usługa zbliżona do audiowizualnych sesji posterowych , jednak w mniejszym wymiarze zwłaszcza w odniesieniu do długości trwania reklamy i czasu ich emisji - krótkie reklamy audiowizualne prezentowane na telebimach w przerwach podczas konferencji. Usługa adresowana do wystawców konferencyjnych , głównie firm (koncernów) farmaceutycznych .
 4. Ogłoszenia. szkolenia i konkursy wiedzy medycznej audio/wideo w trakcie trwania konferencji - obecnie w trakcie obsługi konferencji firma umożliwia prezentowanie ogłoszeń i przeprowadzanie konkursów medycznych w sposób tradycyjny, mówiony bądź czytany (audio). Dzięki realizacji inwestycji i zakupowi nowoczesnego sprzętu elektronicznego, powyższe treści będą mogły być przekazywane w bardziej przystępnej dla odbiorców i komfortowej formie audiowizulanej, przy wykorzystaniu do tego telebimów. Usługa adresowana do wystawców konferencyjnych , głównie firm (koncernów) farmaceutycznych.
 5. Wybrane i zmontowane na życzenie klientów nagrania z konferencji połączone z przekazanymi dodatkowymi materiałami np. broszurami - za sprawą realizacji projektu i przy wykorzystaniu do tego zakupywanych urządzeń, wszelkie prezentowane podczas danej konferencji treści będą mogły być po jej zakończeniu w dowolny sposób zmontowane, „wycięte" z całości przekazu, na indywidualne życzenie klienta, a następnie zgrane na nośnik elektroniczny oraz dodatkowo wydrukowane w postaci broszury. Obecnie firma nie ma możliwości oferowania takiej usługi, a zapotrzebowanie na nią jest ogromne (wielokrotnie uczestnicy konferencji są zainteresowani otrzymaniem po ich zakończeniu materiałów, które obejmowałyby tylko interesujące ich aspekty czy tematy jakie pojawiły się w danym momencie podczas trwania konferencji). Tego typu usługa nie jest spotykana na polskim rynku obsługi konferencji medycznych. Tym samym będzie stanowić nowość rynkową. Usługa ta będzie skierowana w szczególności do odbiorców indywidualnych, głównie lekarzy i farmaceutów oraz studentów .
 6. Książka "na życzenie" klienta wybrana z oferty internetowej i wydrukowana w formie cyfrowej - usługa ta umożliwi zamówienie przez uczestnika konferencji, w dowolnym momencie podczas jej trwania czy też po jej zakończeniu, druku interesującego go wydawnictwa (książki) medycznego z oferty internetowej firmy. Pozycja taka zostanie wydrukowana "od ręki" na innowacyjnej i wysykowydajnej maszynie poligraficznej zakupywanej w ramach projektu, umożliwiającej uzyskanie materiału drukowanego o wysokiej jakości. Usługa adresowana w szczególności do odbiorców indywidualnych, głównie lekarzy i farmaceutów oraz studentów.

Wyżej opisane nowe usługi w znaczący sposób uzupełnią i urozmaicą dotychczasową ofertę Wnioskodawcy związaną z kompleksową obsługą konferencji medycznych, pozwalając uczynić z nich w pełni nowoczesne (na miarę wyzwań XXI w. i aktualnych światowych trendów w branży) i bardziej skuteczne narzędzie do edukacji medycznej w Polsce. Tym samym zakup w ramach planowanego projektu nowoczesnego sprzętu jest w sytuacji VM Media Sp. z o. o. - VM Group Sp. komandytowa, uwzględniając skalę i obszar jej działania, rodzaj obsługiwanych klientów oraz przyświecające cele, warunkiem koniecznym utrzymania i dalszego umacniania zdobytej pozycji wiarygodnego, rzetelnego I profesjonalnego partnera środowiska medycznego . Aby działać sprawnie i świadczyć usługi na możliwie najwyższym poziomie konieczne staje się optymalizowanie i automatyzowanie pracy tak , by móc minimalizować równocześnie ryzyko powstawania błędów oraz optymalizować wykorzystanie posiadanych zasobów.

W wyniku realizacji niniejszego projektu Wnioskodawca udoskonali także 3 usługi znajdujące się obecnie w jego ofercie. Będą to usługi:

 1. Przygotowania filmów HD (DVD/blu-ray) z konferencji opublikowane w postaci dostępu do zasobów internetowych oraz na nośnikach - Wnioskodawca aktualnie oferuje swym klientom nagrania tego typu. Filmy te obejmują jednak cały, niezmontowany przekaz z danej konferencji. Udoskonalenie usługi polega na możliwości oferowania nagrań z konferencji, spersonalizowanych pod potrzeby zamawiającego, czyli zawierających tylko te fragmenty przekazu (odpowiednio zmontowane i obrobione), które go interesują. Usługa adresowana do wystawców konferencyjnych, głównie firm (koncernów) farmaceutycznych .
 2. Realizacji profesjonalnych edukacyjnych audycji telewizyjnych - Wnioskodawca oferuje już usługi tego typu, z racji jednak braku odpowiednio profesjonalnego sprzętu do obróbki audio-video, audycje te nie charakteryzują się najwyższą jakością, przez co sam przekaz edukacyjny nie zawsze trafia w wymagania odbiorców. Zakupywany w ramach projektu sprzęt umożliwi realizację tego typu materiałów na dużo bardziej zaawansowanym od strony technicznej i jakościowej poziomie, co w efekcie przełoży się na zaspokojenie rosnących w tym zakresie potrzeb klientów i dostosowywanie do trendów rynkowych. Usługa ta będzie skierowana w szczególności do odbiorców indywidualnych, głównie lekarzy i farmaceutów oraz studentów.
 3. Publikacji czasopiśmienniczych oraz broszurowych/książkowych przygotowywanych w trakcie trwania konferencji lub pokonferencyjnie - Wnioskodawca oferuje tego typu publikacje, mają one jednak charakter zestandaryzowany. Udoskonalenie usługi polega na możliwości spersonalizowania treści takich materiałów na indywidualne żądanie klienta. Ponadto dzięki wykorzystaniu zakupywanej maszyny do druku cyfrowego w istotny sposób podniesie się jakość takich publikacji. Usługa ta będzie skierowana w szczególności do odbiorców indywidualnych, głównie lekarzy i farmaceutów oraz studentów .

Wyżej opisane udoskonalane usługi, podobnie jak nowe usługi, w znaczący sposób uzupełnią i urozmaicą dotychczasową ofertę Wnioskodawcy związaną z kompleksową obsługą konferencji medycznych, pozwalając uczynić z nich w pełni nowoczesne (na miarę wyzwań XXI w. i aktualnych światowych trendów w branży) i bardziej skuteczne narzędzie do edukacji medycznej w Polsce.